Договор переуступки долга украина 2018

Договір про відступлення права вимоги – Договор об уступке права требования

Договор переуступки долга украина 2018

м. Київ                                     “__” ___ 200__р.

Сторони:

Первісний кредитор ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) 

в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення) з однієї сторони, та

Новий кредитор ____________________ в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності,

положення), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно з Договором № __ від “__” ___200_ р. (далі Основний Договір), а Новий кредитор приймає право вимоги що належне Первісному кредитору за Основним Договором.

1.2. З цього Договору випливає, що Новий кредитор займає місце Первісного кредитора в зобов'язаннях, що виникли з Основного Договору в обсязі та на умовах , що існують на момент укладення цього Договору.

2. Оплата та порядок розрахунків

2.1. За передане право вимоги до Боржника за Основним договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору суму у розмірі ____ гривень .

2.2. Новий кредитор зобов'язується протягом __ банківських днів після підписання цього Договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Первісного кредитора:

3.1.1. Відступити Новому кредитору право вимоги згідно з умов цього Договору.

3.1.2. Не пізніше п'яти робочих днів після набуття чинності цим Договором сповістити Боржника про укладення цього Договору.

3.1.3. Передати Первісному кредитору усі необхідні документи, які засвідчують права що передаються, в термін до “__” _____ 200 _ р., та інформацію яка важлива для їх здійснення.

3.1.4. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги.

3.2. Обов'язки Нового кредитора:

3.2.1. Сплатити суму зазначену в п. 2.1. цього Договору.

3.3. Права Первісного кредитора:

3.3.1. Має право на належне виконання Новим кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.

3.3.2. Не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.

3.4. Права Нового кредитора:

3.4.1. Має право на належне виконання Первісним кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі __ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення .

4.4. За затримку в передачі документів, згідно з п. 3.1.3 цього Договору Клієнт сплачує штраф у розмірі ___ гривень .

5. Строк дії Договору

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором “_” __ 200__ р.

6. Зміна умов Договору та інші положення

6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.3. Новий кредитор має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

6.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.7. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін .

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Источник: https://urist-ua.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8/

Договор цессии в Украине: порядок заключения

Договор переуступки долга украина 2018

Согласно ч. 1 ст. 512 Гражданского кодекса Украины, уступка права требования является одним из способов замены кредитора в обязательстве, которая заключается в передаче кредитором своих прав другому лицу по сделке.

Согласно ст. 514 ГКУ к новому кредитору переходят права первоначального кредитора в обязательстве в объеме и на условиях, которые были на момент перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом.

Возможность уступки права требования по кредитному договору нерезиденту предусматривается Положением «О порядке получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте» (далее – Положение), утвержденным постановлением Правления НБУ № 270 от 17.06.2004.

Юридическое оформление права требования

Уступка права требования должно оформляться путем заключения соответствующего договора цессии и внесением изменений в кредитный договор путем заключения дополнительного соглашения к существующему кредитному договору с:

 • указанием определенных изменений, которые вносятся, или
 • полным изложением кредитного договора в новой редакции.

В случае наличия обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (залог, поручительство и т.п.) необходимо также прекратить отношения с первоначальным кредитором и по этим договорам. Это необходимо оформить путем внесения соответствующих изменений в обеспечительные договора (путем заключения дополнительных соглашений), которыми:

 • заменяется одна сторона по каждому из таких договоров, или
 • действие таких договоров прекращается вообще.

Обязательная регистрация кредитного договора в НБУ

Положение предусматривает обязательную регистрацию кредитного договора в НБУ в случае уступки первоначальным кредитором права требования нерезиденту. В этом случае будет осуществляться регистрация кредитного договора, в котором одной из сторон выступит нерезидент.

Замена кредитора в обязательстве осуществляется без согласия должника, если иное не установлено договором или законом (ст. 516 ГКУ).

Однако, письменное уведомление должника о замене кредитора в обязательстве является обязательным для надлежащего исполнения должником обязательства в пользу нового кредитора. Если этого не сделать, новый кредитор несет риск наступления неблагоприятных для него последствий.

Во избежание такой ситуации рекомендовать можно заключать трехсторонний договор об уступке права требования, одной из сторон которого является должник (заемщик).

Важным моментом является то, что в договоре об уступке права требования, согласно п. 1.

21 Положения, уполномоченный коммерческий банк обязан обязательно предусмотреть положение о том, что такой договор вступает в силу с момента регистрации кредитного договора (с учетом изменений). Аналогично, согласно п. 1.

18 Положения резидент-заемщик обязан указывать в дополнительном соглашении к кредитному договору о том, что кредитный договор в новой редакции вступает в силу с момента его регистрации в НБУ.

Поскольку Положение не содержит отдельного перечня документов, который необходимо представить для регистрации кредитного договора (с учетом изменений вследствие цессии), следует руководствоваться стандартным перечнем документов, необходимых для получения регистрационного свидетельства:

 1. письмо-обращение в произвольной форме на имя начальника соответствующего территориального отделения НБУ;
 2. оригинал кредитного договора или нотариально заверенную на территории Украины копию с соответствующими изменениями в отношении лица кредитора;
 3. сообщение о договоре по соответствующей форме с отметкой обслуживающего банка о подтверждении соответствия указанной в этом сообщении информации условиям договора;
 4. оригинал письменного подтверждения на имя начальника соответствующего территориального управления о согласии уполномоченного банка на обслуживание операций по договору.

При этом, Положение не предусматривает обязательного представления договора об уступке права требования, поскольку в п. 2.

1 Положения только предусмотрено, что уполномоченный банк должен указывать об уступке первоначальным кредитором нерезиденту права требования по кредитному договору о получении резидентом-заемщиком кредита в иностранной валюте от первоначального кредитора, а также сумму полученного резидентом-заемщиком кредита и состоянии задолженности по кредиту.

Однако, подача экземпляра договора об уступке права требования представляется рекомендованной для избежания возможных проблем при регистрации.

Особенности взаимоотношений кредитора и должника

Первоначальный кредитор может оказаться не заинтересованным в быстром оформлении уступки права требования, поскольку должник уже априори потерял доверие банка, не заплатив вовремя необходимые средства по кредиту. Учитывая, что у первоначального кредитора прекратятся любые отношения с должником, для кредитора возникают существенные риски остаться ни с чем вообще.

Заинтересовать банк-кредитора можно дополнительными гарантиями. Примером может служить частичное погашение долга должником, уплата банком-нерезидентом денежных средств по уступке права требования и другие (например, продажа НДС-облигаций банку-кредитору).

Вместе с тем, отражение в договоре дополнительных условий для вступления договора уступки права требования (кроме регистрации измененного кредитного договора) прямо не предусмотрено законодательством, что может выступить основанием для отказа в такой регистрации.

Обосновывать свою позицию в таком случае можно ссылаясь на общеразрешительный принцип, согласно которому разрешено все, что прямо не запрещено законом.

Во избежание таких противоречий, следует более четко урегулировать этот вопрос, изложить это положение иным образом или прямо разрешить вносить дополнительные условия.

По тем или иным причинам, кредиторы-банки довольно часто устанавливают короткие периоды, в течение которых возможно вступление в силу договора об уступке права требования.

И хотя регистрация договора осуществляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со следующего дня после даты поступления уведомления, территориальное управление НБУ имеет право обратиться с требованием предоставить дополнительную информацию или внести изменения в сообщение, оформленное должным образом.

В частности, это может быть дополнительное требование предоставить копии учредительных документов, подтвердить полномочия лица, подписавшего сообщение со стороны уполномоченного банка и т.д..

Для этого необходимо заблаговременно вести переговоры с обслуживающим банком о предоставлении достаточного документального подтверждения таких полномочий (доверенность, копия приказа о приеме на работу такого лица и т.п.).

То есть, регистрация договора может занять довольно много времени, несмотря на дополнительное внутренне корпоративное согласование вопроса уступки права требования в обслуживающем банке, а также время, необходимое для перечисления средств со счета нерезидента на счет первоначального кредитора в Украину (который, как правило, составляет минимум два дня).

Учитывая это, рекомендуется либо вообще не устанавливать временных ограничений вступления в силу договора уступки права требования (кроме того, что прямо предусмотрено Положением), или устанавливать такой временной промежуток, которого бы гарантированно хватило с достаточным запасом для осуществления всех необходимых регистрационных процедур.

Кроме того, желательно по возможности привлекать первоначального кредитора-банк в качестве уполномоченного банка на обслуживание выплат по тому же кредиту в пользу нерезидента. Таким образом, банк не будет оставаться в стороне от всего процесса и непосредственно участвовать в процессе подготовки необходимых для регистрации документов как ответственная сторона.

Порядок приобретения уступленного права

По общему правилу договор уступки права требования может быть как возмездным, так и безвозмездным. Если договор уступки права требования является бесплатным, т.е. права по обязательству переходят к новому кредитору без какого-либо встречного предоставления, такие отношения регулируются нормами договора дарения.

Однако, для предпринимательских обществ устанавливаются определенные ограничения. Согласно ч. 3 ст. 720 ГК Украины предпринимательские общества могут заключать договор дарения между собой, если право осуществлять дарение прямо установлено учредительным документом дарителя.

Учитывая это, мы бы советовали заключать именно  возмездный договор. В таком случае на эти отношения распространяются положения о договоре купли-продажи. При этом, законодательство не устанавливает ни максимальной, ни минимальной цены такого договора.

При уступке права требования следует обращать внимание на ограничение максимального размера процентных ставок для кредиторов-нерезидентов. Постановление Правления НБУ № 363 от 03.08.2004 «Об установлении процентных ставок по внешним заимствованиям резидентов» закрепляет следующие максимальные размеры для фиксированной процентной ставки:

 • Со сроками займов до 1 года – не выше 9,8% годовых;
 • Со сроками займов от 1 до 3 лет – не выше 10% годовых
 • Со сроками займов свыше 3 лет – не выше 11% годовых.

Желательно максимально анализировать и учитывать вышеупомянутые потенциальные риски до первой подачи пакета документов для регистрации в НБУ – это позволит избежать возможных возвратов его на доработку и минимизировать общие временные затраты на документальное оформление.

4 321,43

средняя цена, грн

4 818,18

средняя цена, грн

Лицензия на трудоустройство

4 812,50

средняя цена, грн

4 875,00

средняя цена, грн

6 000,00

средняя цена, грн

Источник: https://prostopravo.com.ua/prava_biznesa/dogovornye_otnosheniya/stati/osobennosti_zaklyucheniya_dogovora_tsessii_v_ukraine

Договор цессии (уступки права требования) – Договор долга, кредита

Договор переуступки долга украина 2018

г. ______________                                                                                                    «__» _____ 20__ г.

ООО «Юр. лицо-1»,  именуемый  в  дальнейшем  “Цедент”,  в  лице __________________________, действующего на основании ________, ООО «Юр.

лицо-2», именуемый в дальнейшем “Цессионарий”, в лице _________________________, действующего на основании __________, ООО «Юр.

лицо-3», именуемый в дальнейшем “Должник”, в лице _________________________, действующего на основании ___________, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования по договору ___________от «___»________ 20__ г. № ____, заключенному между Цедентом и Должником.

1.2. Сумма уступаемого в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора права требования составляет _____________________ рублей (____________________________________).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Цедент обязан:

2.1.1. Передать Цессионарию в 10 (десяти) дневный срок с даты подписания настоящего Договора все необходимые документы, удостоверяющие права требования, а именно: Договор, указанный в п. 1.1 настоящего Договора, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися его неотъемлемой частью.

2.1.2. Сообщить Цессионарию в тот же срок все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по указанному в п. 1.1 Договору от ___________ от «___»________ 20__ г. № _____.

2.2. Взамен за уступаемые права требования в сумме, указанной в пункте 1.2. настоящего договора Цессионарий отказывается от своего права требования к Цеденту по Договору от «__» ________ 20__ г. № ____, заключённому между Цессионарием (ООО  «Юр. лицо-2») и Цедентом (ООО «Юр. лицо-1»), на сумму ____________ рублей (________________________________________________).

2.3. Должник обязан выплачивать задолженность по договору ____________, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, Цессионарию в следующем порядке: единовременным платежом на расчётный счёт Цессионария в срок до 10.03.2009 г.

3. СУММА ДОГОВОРА

3.1. Сумме настоящего договора составляет 41 854, 61 рублей (сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре рубля 61 копейка).

3.2. Оплата, указанной в п. 3.1 настоящего Договора суммы производится в следующем порядке: единовременным платежом в срок до       «__» _____ 20__ г.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим Договором документов и сведений; гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию прав требований.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторон по настоящему договору.

5.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕДЕНТ: ООО «Юр. лицо – 1»

Адрес:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

ЦЕССИОНАРИЙ: ООО «Юр. лицо – 2»

Адрес: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

.

ДОЛЖНИК: ООО «Юр. лицо – 3»

Адрес:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. ПОДПИСИ СТОРОН

«ЦЕДЕНТ»                              «ЦЕССИОНАРИЙ»                        «ДОЛЖНИК»

___________                            ___________                                     ___________

_____________ /__________/   _____________ /__________/               _____________ /__________/

М.П.                          М.П.                              М.П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор переуступки долга украина 2018

Договор переуступки долга украина 2018

В Украине одним из наиболее действенных инструментов решения проблемы, связанной с погашением возникшей задолженности, является механизм переуступки права требования. Согласно положениям, содержащимся в ГКУ (ст.512, ч.1), уступка права требования – это один из способов, позволяющих заменить в обязательстве кредитора.

Следует отметить, что подобные операции не могут выступать в качестве самостоятельных обязательств (они являются исключительно производными от операций, результатом которых было возникновение основного обязательства).

Однако, на наш взгляд, порядок исчисления и уплаты налогов в Украине при осуществлении подобных операций урегулирован недостаточно, поэтому прибегать к ним следует либо в самых крайних случаях, либо – при абсолютной уверенности в том, что будут учтены все правовые аспекты сделки.

О правовых основаниях заключения сделки

В США еще в 1935 году налоговая оптимизация законными средствами была признана неотъемлемым правом каждого налогоплательщика. Так, Дж.

Сандерленд, судья ВС высказал буквально следующее: «…каждый предприниматель имеет право выстраивать свой бизнес таким образом, чтобы свести к минимуму налоговые платежи».

Не претендуя на лавры этого достойного человека, наш отдел бухгалтерского обслуживания помогает клиентам выстраивать бизнес по аналогичному принципу.

Разделение труда — вот главное отличие наших комплексных пакетов. Хотите экономить — пакет БИЗНЕС — ведите базу самостоятельно, мы будет выполнять лишь функции контроля. В пакете ПРЕМИУМ мы будем вести вашу базу самостоятельно.

Пакет ПРОСТОЙ — платите по-операционно. Плата за бухуслуги зависит от активности вашей хоздеятельности в отчетном месяце.

3DБухгалтерия, кандидат экономических наук

Прежде всего, необходимо дать определение понятию «обязательство». Согласно положениям ст.

509 ГКУ, под обязательством понимается такое правоотношение, при котором одна из сторон сделки (должник) обязуется совершить в пользу кредитора (второй стороны сделки) определенные действия (либо воздержаться от таковых). Это могут быть: уплата денежных средств, предоставление услуг, выполнение работ, передача имущества и т.д.

Исходя из вышеизложенного, под уступкой права требования подразумевается передача кредитором своего права требовать от должника исполнения договорных обязательств третьему лицу (т.н. новому кредитору). При этом следует учитывать, что:

 1. Переуступка права требования осуществляется исключительно относительно действительного требования (т.е. такого, какое уже существовало на момент перехода этих прав);
 2. Право требования может переуступаться как в части уплаты денежных обязательств, так и по передаче активов либо совершению других действий.

Как правило, наиболее распространенным видом подобных сделок является переуступка права денежного требования, что и послужит предметом рассмотрения в данной статье.

Особенности заключения договоров переуступки права требования:

1. Стороны договора.

В качестве сторон договора выступают первоначальный и новый кредиторы. Подобные сделки имеют и другое наименование – «цессия». В таком случае первоначальный кредитор именуется цедентом, а новый – цессионарием.

2. К цессионарию (новому кредитору) переходят все права цедента (старого кредитора), которые последний имел на момент подписания договора (если иное не установлено законодательно, либо в условиях договора).3.

Кредитор не может быть заменен также при условии, если это установлено в договоре с должником либо законом.4.

Согласие должника при замене кредитора не требуется, однако при подписании договора должник должен быть уведомлен о замене кредитора письменно.

5. Существенные условия договора переуступки права требования:

— вид обязательства, по которому уступается право требования; — условия перехода и объем этих прав; — сроки и порядок письменного уведомления должника; — пакет документов, который передается от первоначального кредитора к новому;

— ответственность первоначального кредитора за действительность (либо недействительность) переданного требования.

Примечание: требования, которые передаются на условиях платности, по сути своей являются договорами факторинга. Такие договора могут заключаться лишь финансово-кредитными учреждениями, имеющими право проводить факторинговые операции.

Поэтому если в качестве нового кредитора выступает другое лицо, то сделка может быть признана недействительной.

Таким образом, для того чтобы договор переуступки права денежного требования не был признан договором факторинга, необходимо выполнение следующих условий:

1. Вознаграждение (плата) за передачу условиями договора не предусматривается.2. Передача права требования должна производиться в таком объеме, в котором изначально существует обязательство (в противном случае это может быть расценено как скрытое вознаграждение).

3. Дата перечисления средств от нового кредитора старому не должна предшествовать дате их получения от должника.

Следует отметить, что в условиях недостатка финансирования факторинг является эффективным инструментом финансирования под дебиторскую задолженность, однако это тема для отдельного разговора.

Особенности обложения налогом на прибыль и НДС

Событийный ряд операции по переуступке права денежного требования (не факторинга) можно представить в виде следующей таблицы:

Договоры уступки права требования пользуются популярностью у субъектов хозяйствования не первый год. И всегда их налогообложение вызывало вопросы, которые во многом зависят от правовой интерпретации данных договоров.

Между тем и с правовой позиции договоры уступки права требования трактуют по-разному.

В связи с этим издание БУХГАЛТЕР&ЗАКОН в статье рассмотрит правовые аспекты данных договоров, с учетом позиции контролирующих органов и судов по данной проблеме.

Уступка права требования: правовая интерпретация

Согласно ч. 1 ст. 512 ГКУ передача права требования (цессия) представляет собой замену кредитора в обязательстве путем передачи им своих прав другому лицу по сделке. По итогам заключения сделки новый кредитор получает все права первоначального кредитора по обязательствам, существовавшим на момент перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом (ч. 1 ст. 514 ГКУ).

Договор уступки права требования заключается в той же форме, что и договор, на основании которого возникло обязательство, право требования по которому передается новому кредитору (ч. 1 ст. 513 ГКУ).

По договору уступки права требования могут быть уступлены права требования по любым договорам (купля-продажа, поставка, заем, ссуда, кредит и т. д.) любым кредитором, в частности, в договоре купли-продажи:

– кредитором – продавцом товара (по требованиям касаемо оплаты поставленного товара);

– кредитором – покупателем товара (по требованиям относительно поставки товара в счет перечисленной предоплаты).

Кредитор в обязательстве не может быть заменен только в том случае, когда такой запрет установлен договором или законом (ч. 3 ст. 512 ГКУ), при этом согласие должника на замену кредитора не требуется, если иное не установлено договором или законом (ч. 1 ст. 516 ГКУ).

После заключения договора уступки права требования новому кредитору передаются все документы, подтверждающие обязательства должника, и далее ему необходимо в письменной форме уведомить должника о переходе к нему соответствующих прав.

Если должник не был письменно уведомлен о замене кредитора в обязательстве, новый кредитор несет риск наступления для него нежелательных последствий, а должник считается надлежаще выполнившим свои обязательства (ч. 2 ст. 518 ГКУ).

С правовой позиции договоры уступки права требования охарактеризовать сложно. Заслуживает внимания подход, в соответствии с которым договоры цессии не являются самостоятельным договором, а выступают предметом определенного договора (договора купли-продажи, мены, дарения права требования и т. п.).

Встречается также позиция, что по таким договорам кредитор продает другому лицу свое право требования, совершает уступку права требования, а купивший это право (новый кредитор) пытается осуществить приобретенное право.

Источник: https://yk-md.ru/dogovor-pereustupki-dolga-ukraina-2018/

Уступка права требования: учет

Договор переуступки долга украина 2018

Договор уступки права требования дает возможность субъектам хозяйствования заменить кредитора в обязательстве. В консультации рассмотрим особенности бухгалтерского учета и налогообложения у сторон операции по уступке права денежного и товарного требования.

Уступка права денежного требования

При уступке права требования денежной задолженности, которая образуется в результате отгрузки товара (оказания услуг) должнику первоначальным кредитором, следует помнить, что денежная задолженность должна уступаться по номинальной стоимости, иначе такая операция может рассматриваться как финансовая услуга.

ПРИМЕР 1

Предприятие А (первоначальный кредитор) отгрузило товар покупателю – предприятию Б (должник) на сумму 120 000 грн. (в т. ч. НДС –20 000 грн.). Впоследствии предприятие А заключило с предприятием С (новый кредитор) договор уступки права требования денежного долга по номинальной стоимости.

Учет операций ведется сторонами так:

(грн.)


п/п

операции

Первичные
документы

Бухгалтерский учет

Дт

Кт

Сумма

1

2

3

4

5

6

Учет у первоначального кредитора – предприятия А

1

Отгружен товар покупателю – предприятию Б

Накладная типовой формы № М-11*, ТТН

361/д

7021

120 000

2

Отражены налоговые обязательства по НДС

НН**

702

6412

20 000

3

Списана себестоимость реализованного товара

Типовая форма
№ М-11

902

281

45 000

4

Подписан договор уступки права требования с пред­приятием С

Договор, уведомление должника

377/нк

361/д3

120 000

5

Получена оплата по договору от предприятия С

Выписка банка

311

377/нк

120 000

Учет у должника – предприятия Б

1

Получен товар от предприятия А

Типовая форма
№ М-11, ТТН

2814

631/пк

100 000

2

Отражен налоговый кредит по НДС

НН

6415

20 000

3

Получено уведомление о замене кредитора

Уведомление о замене кредитора

631/пк

685/нк6

120 000

4

Перечислены деньги за товар новому кре­ди­тору – предприятию С

Выписка банка

685/нк

311

120 000

Учет у нового кредитора – предприятия С

1

Подписан договор уступки права требования

Договор

377/д

685/пк7

120 000

2

Перечислены денежные средства согласно
договору предприятию А

Выписка банка

685/пк

311

120 000

3

Погашена задолженность предприятием Б

311

377/д

120 000

* Утверждена Приказом № 193.

** Налоговая накладная.

Уступка права товарного требования

Уступка права товарной задолженности, которая образовалась в результате получения предоплаты за товары (услуги) должником от первоначального кредитора, не является денежной, поэтому может уступаться с дисконтом и обычному предприятию (не финансовому учреждению).

ПРИМЕР 2

Предприятие А (первоначальный кредитор) перечислило предприятию Б (должник) в счет поставки товара предоплату в сумме 120 000 грн. (в т. ч. НДС – 20 000 грн.). Впоследствии предприятие А и предприятие С подписали договор о переуступке долга предприятия Б по номинальной стоимости.

В учете эти операции отражаются так:

(грн.)


п/п

операции

Первичные
документы

Бухгалтерский учет

Дт

Кт

Сумма

1

2

3

4

5

6

Учет у первоначального кредитора – предприятия А

1

Перечислена предоплата поставщику – пред­приятию Б

Выписка банка

371/д

311

120 000

2

Отражен налоговый кредит по НДС

НН

641

644

20 600

3

Подписан с предприятием С договор уступки права требования

Договор уступки
права требования

377/нк

371/д1

120 000

4

Уменьшен методом «сторно» налоговый кредит по НДС

РК*

641

6442

20 000

5

Получена от предприятия С оплата по договору уступки права требования

Выписка банка

311

377/нк

120 000

Учет у должника – предприятия Б

1

Получен аванс за товар от предприятия А

Выписка банка

311

681/пк3

120 000

2

Начислены налоговые обязательства по НДС

НН

643/пк

6414

20 000

3

Получено уведомление о замене кредитора

Уведомление
о замене кредитора

681/пк

685/нк

120 000

4

Выписан РК к НН, оформленной на предоплату от предприятия А, корректировка осуществлена методом «сторно»

РК

643/пк

6415

20 000

5

Начислены налоговые обязательства по НДС, выписана НН предприятию С

НН

643/нк

6415

20 000

6

Отгружен товар новому кредитору

Накладная, ТТН

361/нк

7023

120 000

7

Закрыты расчеты по НДС

702

643/нк

120 000

8

Произведен зачет задолженностей

Бухгалтерская
справка

681/нк

361/нк

120 000

Учет у нового кредитора – предприятия С

1

Подписан договор уступки права требования

Договор уступки
права требования

377/д

685/пк6

120 000

2

Перечислены денежные средства предприятию А

Выписка банка

685/пк

311

120 000

3

Получен товар от должника

Накладная, ТТН

281

631/д

100 000

4

Отражен налоговый кредит по НДС

НН

6417

20 000

5

Произведен зачет задолженностей

Акт сверки

631/д

377/д

120 000

* Расчет корректировки.

7 У нового кредитора на основании полученной от должника НН, зарегистрированной в ЕРНН, возникает налоговый кредит

Выводы

Уступка денежной задолженности не по номинальной стоимости может рассматриваться как финансовая услуга, оказывать которую имеют право только финансовые учреждения. Денежная дебиторская задолженность, за которую новый кредитор рассчитывается денежными средствами, не облагается НДС.

Источник: Практическое руководство № 13.

Источник: https://balance.ua/ru/news/post/ustupka-prava-trebovaniya-uchet

Правовое общество
Добавить комментарий